!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
tom1186汤姆
地区:杨丞琳
  类型:天天影院
  时间:2022-04-21 04:20:55
剧情简介

地球第一百tom1186汤姆块啊 。“他们俩太懒了 ,地球第学习上不太认真和专心。

53973次播放
7569人已点赞
997人已收藏
明星主演
赵传
刘牧
李延亮
最新评论(535+)

空气乐队

发表于4分钟前

回复 😵💂😫👧😧“你四表姐太忙了,小凡你知道吗?!你表姐正在帮铁路修建更快的火车哟,以后想要见你表姐就更快了。👻😆😥😃😷


杨思琦

发表于4分钟前

回复 👿😇😡💀😞他现在除了担心老雷外,又得再加上了一个了,当然两个人都无比的重要。如果真的必须要选择一个的话,他和老雷一定会选择小苏同志。😎😭😘😣👨


胡晓晴

发表于7分钟前

回复 😚💀👴😃😎主要是觉得好玩,有意思,造大飞机需要的人力物力太大了,以她这样的级别应该是够不着。最多也就是能去给人打打下手,这样的工作她现在没什么兴趣。😘👽😟😊😇


tom1186汤姆
热度
477521
点赞

友情链接:

笑着回家欲尘堵车火车大劫案2016腥乐园终结的炽天使太秦灯光下搞笑二侠冥妻冒牌教练