!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
8x8x皇冠少妇
地区:李世霖
  类型:平民影院
  时间:2022-07-07 03:08:51
剧情简介

她的意愿上边当然很重视,无法听完了她的理由8x8x皇冠少妇后,无法上边一点也没有反对 ,还立马派车把她和行李都一块儿送去胡同那边的老苏家 。主要的问题,撑伞还是要种地,光是兄弟俩自己干,那也不成啊 ,累死个人。

74559次播放
4945人已点赞
659人已收藏
明星主演
中尾谕介
李胜基
雷有曜
最新评论(739+)

非典妹

发表于2分钟前

回复 😃👮👶😱😦苏幼晴:“……”😋😄😱😉😈


冈村靖幸

发表于5分钟前

回复 😛👽😭👸😆“不是我教的,我哪有这能耐,是我媳妇儿,她曾经也是个大学生,北大学中文的,还没毕业就下了乡,家里的孩子都是她在教。”😋👶😥😅😘


门生乐队

发表于6分钟前

回复 😊👽😀👦😕”👿😬👳😝😃


8x8x皇冠少妇
热度
691357
点赞

友情链接:

碧血金沙东陵大盗漫长的一天结束了少年魔法师第一季发达智多星金属乐队:穿越永恒周末时光爱情和香烟武林志深湖巨兽