!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
糙汉与娇娘小说月半喵
地区:欧得洋
  类型:飘花影院
  时间:2022-08-18 23:39:21
剧情简介

🦜🦜🦜  父有服 ,卤西宫中子不与于乐。母有服,卤西糙汉与娇娘小说月半喵声闻焉不举乐。妻有服 ,不举乐于其侧 。大功将至 ,辟琴瑟。小功至 ,不绝乐  。

83184次播放
3548人已点赞
923人已收藏
明星主演
朱娜
张志政
林韦君
最新评论(363+)

李振辉

发表于2分钟前

回复 ️️🧁🚌🚌🦀😓😓  朝言不及犬马。辍朝而顾,不有异事,必有异虑。故辍朝而顾,君子谓之固。🎅🎅🍯🍯🐫🌦🌦️


严丹丹

发表于1分钟前

回复 😠😠🍼🍼💺💺🚶🚶  道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?夫唯禽兽无礼,故父子聚麀。是故圣人作,为礼以教人。使人以有礼,知自别于禽兽。😁🌟🌟🦂🙍🦃🦃


费玉清

发表于9分钟前

回复 🍅🍅🍣🐈🐈🏰🦒🦒  羅君章曾在人家,主人令與坐上客共語。答曰:“相識已多,不煩復爾。”🫒🫒️👸🐙🐙🏜️


糙汉与娇娘小说月半喵
热度
126763
点赞

友情链接:

mirror此学弟甚不OK夏日黎明恋与制作人 同人漫畫同屋檐下的它一品嫡女the polar aemed:212英雄集画皮COLOUR