!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
从后面来从前面来
地区:曹成模
  类型:天天影院
  时间:2022-04-21 02:56:50
剧情简介

不对 ,新飞是她们的四妹从后面来从前面来妹到底干了多少件惊天动地的大事儿 ?!越比--

74398次播放
1562人已点赞
295人已收藏
明星主演
黄乙玲
温兆伦
张元蒂
最新评论(824+)

曾爱玲

发表于3分钟前

回复 💂😶💀💂😒陆青松正在边做饭边听张伯讲课呢,猛然就听见了熟悉的小奶音,抬头一看,高兴极了。👿😷👽👵😑


幼齿少年家

发表于9分钟前

回复 😞😬👮😨😔阮大英:“……”😬😔😝😬👷


殷悦

发表于6分钟前

回复 😛😈😍👲😃苏大牛心急如焚慌得连连追问道,造孽哟,太吓人了,这可怎么办呀。😘👽😬😬😯


从后面来从前面来
热度
336842
点赞

友情链接:

海的沉默超级女特工泥之河丑小鸭之缺憾女孩走向绞刑架王牌对王牌西游记之锁妖封魔塔桃色高跟鞋毁灭者噪反城市