!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
东京干手机福利来了
地区:谢金燕
  类型:传奇影院
  时间:2022-05-17 04:23:45
剧情简介

不过,拂晓枪声她得尽快结束这个实验课题东京干手机福利来了了,拂晓枪声要不然整天泡在实验室里 ,她想要做点别的事情一点也不方便。拂晓枪声一千个人里头再挑五百个 。

21165次播放
4125人已点赞
956人已收藏
明星主演
雷蕾
戴雪儿
软硬天师
最新评论(393+)

空气乐队

发表于5分钟前

回复 😇😊😷😁😒“生产线设计图。”😓😣😏😝😄


萧福德

发表于7分钟前

回复 😀😔😚😯👴“小苏,我不仅仅为了咱们的国家,我也是为了你,我也想过,不管你最后想不想回来。你只要能学好了,以后不怕没有饭吃,你研制出来的东西也是在造福人类,然后我就想开了。”😟👨😚😫😣


工兵乐队

发表于2分钟前

回复 😤😊👸👹👩老苏家里的烈酒全部都拿出来了,不过就那么几瓶,而且都是不满的,自然是不敢用的。😆😲😈👮😂


东京干手机福利来了
热度
381653
点赞

友情链接:

虫虫欲动金色手杖战士忘年恋曲海洋二分之一缘分猛鬼出千新飞越比弗利第一季2呆进城之江南皮革城甜心主播2B HERO 突变英雄传