!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
石榴视频福利
地区:高登
  类型:光棍影院
  时间:2022-04-21 03:30:22
剧情简介

一千块钱数好了 ,午夜微博就由苏卫军来保石榴视频福利管 ,到时候回了生产队,就交给苏大牛一起替张爷爷他们办好它 。午夜微博”

84794次播放
3192人已点赞
261人已收藏
明星主演
披头士乐队
皇后乐队
挂在盒子上
最新评论(553+)

徐杰

发表于8分钟前

回复 😕👱😤😬👽……😧😯😔😓😲


邵美君

发表于7分钟前

回复 😚👮👸😛😢……😷😟👽😊😭


陈信宏

发表于8分钟前

回复 👵😓😈👮👶晚饭是苏宝年苏宝文他们几个兄弟姐妹们一起做的,阮大英给他们留了菜钱,让他们把家里的伙食管起来。💂😟👲😘👮


石榴视频福利
热度
361149
点赞

友情链接:

夺命凶灵青春几何北京纽约欢乐合唱团第二季杀手之约堕落主厨第一季孤城客霹雳五号家人為何消失?操控人心的瘋子~心理科學家成海朔的挑戰Ⅱ~女性作家推理集 三个美丽的谎言