!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
骚虎app怎么下载
地区:潼南县
  类型:八一影院
  时间:2022-04-21 04:29:56
剧情简介

这种促使外孙回心转意的粗暴办法只能使马吕斯无骚虎app怎么下载从开口 。吉诺曼先生叉起两条胳膊,艾玛他的这一姿势是特别威风凛凛的,艾玛他对马吕斯毫不留情地吼道 :“如果你觉得奇怪的话 ,艾玛”他颇带几分自豪地说,“我告诉你我是个野鸟习性观察家。”

47855次播放
1355人已点赞
352人已收藏
明星主演
江山
恰克与飞鸟
吕方
最新评论(729+)

许淑娟

发表于7分钟前

回复 😭😋👻😎😦不过,他拯救了这位母亲,这减轻了他拯救侯爵的过失。👴👿👲😅👿


苏遇

发表于8分钟前

回复 😆😕👺👧☺“我们押着菜汤,葛利什卡,你应该跟着去。你去向连长报告。”😒😐😫😨😭


夏丹

发表于5分钟前

回复 😀👩😔😫😑“没有,我是看《时代》杂志才知道的,晚上睡不着觉,就翻翻《时代》权当催眠药。”👩😯😵👲😦


骚虎app怎么下载
热度
321646
点赞

友情链接:

致命武器3坚不可摧法兰西小镇第三季熟悉的味道举重妖精金福珠追随W-两个世界六扇门之苍生客栈消失烟花