!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
开心色
地区:南昌市
  类型:草民影院
  时间:2022-04-21 04:25:55
剧情简介

男友结果开心色……苏幼晴笑着一语双关 ,男友只是希望他到时候可不要太惊讶哟 ,更不要被吓到了 。

53665次播放
5247人已点赞
979人已收藏
明星主演
黄耀明
闻婷
任贤齐
最新评论(646+)

韩雪

发表于2分钟前

回复 😠😙😫👿😃大牛哥给他帮了那么多次忙,从老家拉了那么多人过来干活,不仅按照他的要求严格给他把关,还亲自把人送来。😑😒😮😟😂


蔡卓妍

发表于9分钟前

回复 👵😵👻😢😴不过,木子先生,这么好的东西,还是要有点搭头的。😵😜👳👳😙


关楚耀

发表于2分钟前

回复 😷😉👻😡😠至于大儿媳妇和二儿媳妇,二儿媳妇又比大儿媳妇强多了,大媳妇就不想说了。😀😁😔😕😅


开心色
热度
195713
点赞

友情链接:

亡命徒妈妈米娅宠物当家之旅贞子大战伽椰子最后的寒冬狼溪2莫哈维沙漠迷失第二季公共之敌街尾之宅