!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
婷婷色香五月综合在线
地区:林建亨
  类型:私家影院
  时间:2022-04-21 05:54:21
剧情简介

“娟,骇故你要不要去看看婷婷色香五月综合在线我们家的新房子 ? !已经盖好了四幢了。”往生”

37622次播放
3825人已点赞
182人已收藏
明星主演
¡¡
赵学而
张可颐
最新评论(776+)

北京天使合唱团

发表于6分钟前

回复 😡😆😑😣😂她先给他们三个人倒了热茶水,又拿出了饼干之类的一起放在桌子上。😇☺👵😗😯


戚薇

发表于9分钟前

回复 😴😇😍💀😳“我不想老老实实的上班,我也不知道该干什么?喜欢做什么?!”😅😡😞😄😫


程骥驰

发表于6分钟前

回复 😛👲😇😁😦果然,吃过了早饭之后,苏宝强他们被安排打扫一下院子什么的,就有不少生产队的社员们过来串门了。😏👻😖😰👮


婷婷色香五月综合在线
热度
342498
点赞

友情链接:

少年四大名捕张翰版雨色可可第二季疯狂夺爱车手飞向太空2002这个美术部有问题!男二本色飞砂风中转三十极夜女医明妃传