!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
香蕉午夜dy888
地区:尚保罗
  类型:vip影院
  时间:2022-04-17 04:52:07
剧情简介

“这里可真大啊,舞会之后比香蕉午夜dy888我们那边的火车站大得多得多了。”不过,舞会之后他也很硬气  ,反正也是坚决不少一分。

51892次播放
9429人已点赞
752人已收藏
明星主演
孙艺心
海楠
谢安琪
最新评论(683+)

费丝希尔

发表于6分钟前

回复 👸😝😲😔😦男人们都同意了,黄阿翠方美美叶大妮也只能同意,她们都不知道为什么才两天而已,就突然成这样了呢?!😚😣😏😱😳


张超

发表于3分钟前

回复 😢😗😂😉👶“大队长,要是粮食不够吃,能不能向队里买?!”👹😦😓😙😤


申扬

发表于3分钟前

回复 😭😂👹😬😪(ps:昨晚最后一更,头条显示了,结果番茄没显示。房子一点也不知道,还是听到群里几个作者炸锅在找技术部门处理,才发现自己更新的没出现。捂脸。)👺😙👴👽😁


香蕉午夜dy888
热度
754277
点赞

友情链接:

乾隆下扬州魔窟生死恋时空隧道之绝色神探幸福归来帝女花大汉风之谋士范增隔壁惊魂巴萨之梦警察学校3:初为人师滚蛋吧!肿瘤君