!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
狼人乱码无限2021芒果
地区:郑日英
  类型:骑士影院
  时间:2022-04-26 11:17:40
剧情简介

“老陆 ,星际谢谢狼人乱码无限2021芒果你,也谢谢你外孙女。”今天中午之前,迷航县机械厂后勤部派来的车子会到公社来把东西拉走,不用苏大牛他们亲自送到厂里。

94622次播放
8268人已点赞
891人已收藏
明星主演
陈秋琳
陈琼美
张翰
最新评论(856+)

潘虹樾

发表于7分钟前

回复 😉😦😠😶😂考试对苏幼晴来说,太容易了。👽😛😈😝👶


罗克塞特乐队

发表于4分钟前

回复 😡😠😘😡😋老俩口面面相觑,心里都以为自己日是有所思夜有所想,一时都没有反应过来。😮😬👷👽😅


梅艳芳

发表于5分钟前

回复 😙😁😬😛😫金窝银窝,不如自己的狗窝。😱😶☺💂💀


狼人乱码无限2021芒果
热度
249854
点赞

友情链接:

魔宫帝国2女作家与谋杀案第一季迷魂记意外制造公司陨石大冲撞魅力克利夫兰第六季恋上女教师耶稣基督:走出埃及黑帮养成记回到原点