!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
深夜福利专区
地区:秦海菲
  类型:私家影院
  时间:2022-04-01 02:18:23
剧情简介

谋皮马琴高高兴兴地深夜福利专区特地到门廊去迎接这位好友。马琴在不合脾胃这个词上加重了语气 。他并不认为自己不会做和歌 、谋皮徘句 。当然 ,谋皮他自信对这方面还是懂得不少的 。但是他一向看不起这一类的艺术。因为不论和歌还是徘句,篇幅都太小了,不足以容纳他的全部构思 。抒情也好 ,叙景也好,一首和歌或徘句不论作得多么出色 ,把它的思想内容填在他的作品里也仅仅是寥寥数行而已 。对他来说,这样的艺术是第二流的。

47715次播放
3786人已点赞
912人已收藏
明星主演
罗美薇
张力尹
陈黎钟
最新评论(146+)

张立基

发表于5分钟前

回复 👮😏😨👴😧【说明】宇宙论中所认为绝对对立的,主要有下列各范畴:偶然与必然;外在必然与内在必然;致动因与目的因,或因果律一般与目的;本质或实体与现象;形式与质料;自由 与必然;幸福与痛苦;善与恶。😬😓😏😓👿


张玥

发表于7分钟前

回复 👽👸😚😤😳约翰斯顿器官:蚂蚁的一种器官,用于测定地球磁场。😞😛😤😢😠


闻婷

发表于6分钟前

回复 😋😕😡😬😏她赶到店里时心里十分高兴,立即给威利和别的几个店员付了钱,甚至也没有问一下当天营业的情况。那是个星期六,一周中生意最好的一天,因为所有的农人都在这一天进城来买东西,可是她什么也不问了。👧👱😦👦😏


深夜福利专区
热度
264564
点赞

友情链接:

末世殖民地爱情与战争达芬奇的恶魔第二季斥候之剑信使第一季爱不需要承诺黑暗的幽灵爱情与谎言娘家的故事4无翼蝙蝠