!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
午夜学生妹无码
地区:李之勤
  类型:奇优影院
  时间:2022-04-21 04:38:56
剧情简介

嗨 !卧底嗨 !那个奴午夜学生妹无码隶向他挑战 ,向前跨了两步 。一次?可能会是一次大屠杀!兄弟您想想看:兄弟一旦您造成了能一气儿连发二十五发子弹的枪,而这枪随便到了哪个无赖手里 ,那么不久 ,那边的大草原上 、原 始森林里 、山谷中就会爆发一场残酷的大屠杀。那些可怜的印第安人会像草原狼一样被打死 ,再过些年就再也没有印第安人了!您想让您的良心背上这个包袱吗?

55579次播放
5356人已点赞
689人已收藏
明星主演
萧润邦
街头霸王
王洛宾
最新评论(721+)

闪亮三姊妹

发表于4分钟前

回复 😎👧😑😔😖史帝加低头致敬。他靠近了些,用只有保罗和阿丽亚才能读懂的哑语道:交给我吧,我先把他榨干,然后再说。保罗点点头,朝柯巴后面的卫兵做了个手势。😵😢😄👵👸


申彗星

发表于1分钟前

回复 😎😋👺😨😌他把正镟着的枪膛放到一边,起身走近我,用惊奇的目光打量着我。😁👷😧😪👲


杨波

发表于3分钟前

回复 😲😶👮👻😤史帝加没有看他,只望着保罗说:还有一件事,陛下。宇航公会再次提议要在阿拉吉斯星上设立正式的大使馆。😞👸😆👽👷


午夜学生妹无码
热度
897946
点赞

友情链接:

忠奸人苍天厚土外乡女骑士刀下留人国语莱茵伯格家族渔岛怒潮妙国民纠察队宇宙威龙废柴电影梦