!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产第二十页
地区:吴建飞
  类型:汤姆影院
  时间:2022-03-29 02:53:50
剧情简介

阿尔奇在那里削木头 ,酒坊她也感到不舒服 ,酒坊对着他直皱眉头 。突然她又觉得奇怪,他为什么要坐在那里削木头呢?往常他晚上守卫的时候 ,总是直一挺挺在躺在大沙 发上睡觉 ,鼾声震耳,每呼一口气都把他那长子吹起来。使她觉得更为奇怪的是无论是媚兰 ,还 是英迪亚。谁也不提醒他在地上铺张纸 ,免得木屑掉得到处都是。 他已经把炉前的地毯弄得满是木屑一塌糊涂,她们仿佛什么都没有看见 。你还 见过比她漂亮的吗?&哦  ,酒坊思嘉小姐生下来和她差不多漂亮,不过稍差一点 。&再喝一杯,嬷嬷。

44569次播放
4198人已点赞
981人已收藏
明星主演
刘一
功夫
覃丽
最新评论(978+)

上官飞凤

发表于3分钟前

回复 👩👽😳👽😨怎么对付她吗?但是我没这么做,因为她至今还 算聪明,很识时务。请放心:这半年来,他俩的一举一动,每时每刻都有锐利的眼睛监视着,我对一切,甚至最不起眼的事,都了👸😥😭😏😶


丹吉布森

发表于1分钟前

回复 😜😝😘😫😲“我还 不累呢,,”那小泵回答说。“不过,你要是愿意借这个机会给我讲个故事的话,倒是可以坐下来。”👦👽😈😙😔


蒋志光

发表于6分钟前

回复 👺👳😰😘👱“是的,先生,”勒格洛里尔回答道,“穿紫袍的愚人前面引路,穿杂色衣的智者后面跟随。”😲😠👶😐😧


国产第二十页
热度
231754
点赞

友情链接:

长大成人2白金数据护士当家第一季B级大片失踪脚注巴黎两日游太空狗冒险到月球旅行应援团2017堂吉诃德外传
"" ""