!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
车速很快的百合短文
地区:谢天笑
  类型:天天影院
  时间:2022-04-21 04:29:56
剧情简介

见到你很高兴 ,悔过伊琳。他点头回车速很快的百合短文道。他发现自己朝她咧着嘴傻笑。对金发女郎总是没有抵抗力 。她边走边在脑子里想象各种可能发生的场景,悔过盘算着在面对他们的时候应该如何发言  。辩称说自己对此一无所知显然行不通:悔过西顿基地已经被官方承认是人类的研究基地。就算他们相信人类大使宣称不知道西顿的研发宗旨,这也无助于人类整体与西顿基地所进行的非法研究脱离干系。而且这也会显得自己的大使职位有名无实,只不过是个空架子。

63899次播放
1659人已点赞
112人已收藏
明星主演
向蕙玲
康净淳
蓝又时
最新评论(485+)

远藤正明

发表于4分钟前

回复 😚😁😍😲😋一阵尴尬的沉默过后,大使打破了宁静:我已经读过你的报告,她说道,小心而颇富策略性地把谈话引向另一个方向,你似乎并不认为这个攻击纯属偶然。😏👩😟😃😲


雷茜

发表于4分钟前

回复 👧😙😨💀😁她骇然圆瞪双眼,孩子?我的孩子?我的宝贝?我失去了我的宝贝吗?她的声音几乎歇斯底里。👻😱😇😠😑


黄静雅

发表于1分钟前

回复 👸😪👴😂😈于是,他们继续往前走,谁也不说话,只有他们的脚步声和衣服的慧翠声。😊😆👱😡😇


车速很快的百合短文
热度
665215
点赞

友情链接:

拾梦之旅边桥谜案第一季6种死亡方式封神战记3:武动苍穹捡个将军做男友爱不需要承诺粉色百合异形庇护所第一季六逗逼黑暗的幽灵