!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本道在线不卡一区二区
地区:马克安东尼
  类型:月光影院
  时间:2022-04-21 04:50:57
剧情简介

彼时 ,部喜剧日本道在线不卡一区二区漂亮国 。一路走到了三幢 ,部喜剧虽然没有门窗和水电 ,可其他该建的都建好了 。

69542次播放
1432人已点赞
286人已收藏
明星主演
张克帆
唐笑
Ѻβɣ
最新评论(245+)

刘佳轩

发表于4分钟前

回复 😴😣😝😡😫“三哥,我现在存够钱了,我想在京市买个房子。👴😚😅👻👳


张睿恩

发表于2分钟前

回复 😥😴😛💂😁“就是,大牛伯,你想多了。”👩👳😍👸😮


朱江

发表于6分钟前

回复 👩😉💀😥😱顿时,大家伙赶紧放下了手里的工作,全都跑出来了。😌👻😛👧😇


日本道在线不卡一区二区
热度
482113
点赞

友情链接:

狄仁杰之通天帝国真爱如血第六季越野千里窥视欲骇过阴阳线神秘感染:第二阶段女怕嫁错郎大宋名捕维多利亚的秘密泳装特辑2016施公奇案