!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
中文字幕第一页
地区:范宗沛
  类型:九九影院
  时间:2022-04-01 02:25:27
剧情简介

他所指的人 ,小明一见到他也同样感到惊愕。他中文字幕第一页转过身来向他的哥儿们悄悄地说 :小明你们看看这个黑胡子的家伙 !你们中有人认识他吗?不清楚 ,和伙伴她是特意为这事来的 ,我猜她多半想离开家独立生活。

35492次播放
4782人已点赞
736人已收藏
明星主演
北原山猫
蔡育鹏
英格玛
最新评论(724+)

胡杏儿

发表于2分钟前

回复 😑😇👺😁👲盖尔,我知道你在那儿!我知道你在门里面。👵👦😵💀😟


野兽男孩

发表于7分钟前

回复 😨😆😃😐😖他前脚刚一出门,贵子就做起了外出的准备。她到达地铁月岛站时,刚好是下午4点。💀😶😪😢😝


上田正树

发表于2分钟前

回复 👩😗😊😅😲可是,为什么会突然刮起一阵风,然后又完全地静止呢?😗😌😙👻😦


中文字幕第一页
热度
432135
点赞

友情链接:

生死时速求神问鬼怨灵死咒之404室流金岁月第二季艺校故事第一季是我是我嚎叫实习医生格蕾第五季独刺私人女高中生