!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
国产真实乱在线更新
地区:
  类型:酷爱影院
  时间:2022-04-21 03:42:23
剧情简介

是不是有什么不为人知的内情?国产真实乱在线更新!星际是不是有什么不良的嗜好 ?!是不是身体某些方面有缺陷 ? !“小苏,迷航要是家里没什么事情 ,还是要来上班的 ,正常上下班就好。

56443次播放
9581人已点赞
829人已收藏
明星主演
法蓝
董运昌
钣机
最新评论(548+)

姚乙

发表于7分钟前

回复 😣😠😋😷😯他其实也知道,苏家的伙食是不会差的,亏待不了自己。😔👮😦👩😧


胡彦斌

发表于1分钟前

回复 👲👩😰😜😁商所长,方主席,梁部长都非常重视苏幼晴刚刚研制出来的退烧贴和药膏,还打算向上边汇报成果,现在他们科研所真的是硕果累累啊。😮😲😃👻👮


空气乐队

发表于6分钟前

回复 😰😰😄😥😂小苏同志居然不是他们想的那样,家庭背景深厚,也不是因为这样而被塞进这次的科学团队的。😎😢😖😎😦


国产真实乱在线更新
热度
519361
点赞

友情链接:

酷孩吉姆阿特拉斯耸耸肩3降龙伏虎小济公我的英雄学院第2季艰难爱情死亡约定2美味毒妇蝙蝠侠归来男人四十要出嫁太乙仙魔录之灵飞纪