!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
97在线中文字幕免费公开视频
地区:
  类型:久久影院
  时间:2022-04-21 05:32:59
剧情简介

这些外来者当然有感于罗马人97在线中文字幕免费公开视频对他们的慷慨,昨夜风流于是便以无比坚定的忠诚来报答罗马 。夜间的庭院里 ,昨夜风流只有蜜夜和那位穿黑色狩衣的男子站立在月光下 。

25493次播放
7253人已点赞
847人已收藏
明星主演
强辩乐团
空气乐队
藤田惠美
最新评论(634+)

翁立友

发表于8分钟前

回复 😘👺👿😯👮到八点三十的时候,琼斯已看了七十一张照片,大约还有六十九张没看。琼斯站了起来。😁😀💂😯😆


中孝介

发表于8分钟前

回复 😥😢😰👿😉从裂开的蛋中,一种焕发着柔软的光芒、仿佛雾一般的东西漫溢出来,它从杯口向外漫溢出去,形状缓缓增大。😧👧😷😉👩


白松

发表于8分钟前

回复 😤😢😪😈😬这时,只听见“啪、啪”两计击掌声。刹那之间。仿佛梦幻一般,黑云、龙、虎,都突然消失得无影无踪了。👷😟😘😮👸


97在线中文字幕免费公开视频
热度
257726
点赞

友情链接:

女性日记爱在雨中十字路口瑞莲操之过急鼠,疾驰江户2盗墓风云阿Q冒险中2017我是谁杜拉拉升职记电影