!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
家庭乱
地区:
  类型:猴哥影院
  时间:2022-04-21 05:01:38
剧情简介

这个教室就在倒座边上的一个家庭乱屋子,中国本来是苏宝诚的房间,现在已经直接被征用了 。“我说你们就是娇气,益智游戏就算这一次你们不下田 ,秋收呢 ? !明年春耕呢? !只要还在生产队 ,你们还能一辈子不下田?!”

47576次播放
3913人已点赞
687人已收藏
明星主演
徐健淇
林柔均
张永久
最新评论(312+)

小丸子

发表于2分钟前

回复 😧😓😄👿😧“对对对,赶紧回去看看,我们会等你的。”😕😘👺😧😤


安若儿

发表于6分钟前

回复 😝😌😠😠😧毕竟,没有血脉关系,靠的就是养育之中相处的点点滴滴的感情来维系。😃😬👧😲😈


徐子涵

发表于7分钟前

回复 😵👻😧😔😝好在,苏幼晴也是不慌不忙,脸上依然笑眯眯的,半点都没有不耐烦的样子。😤😡😤👱👱


家庭乱
热度
947919
点赞

友情链接:

纨绔子弟第二季希区柯克帝企鹅宝宝的生命轮回之旅神探飞机头3滚石爱情故事大话封神之屌丝道士的幸福生活关中匪事神探巴克希我的兄弟姐妹鬼4虐