!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
邓紫棋不雅在线
地区:
  类型:飘零影院
  时间:2022-04-21 04:24:15
剧情简介

结果,水果硬糖却听到本生产队的知青和邓紫棋不雅在线人反驳他们的话 ,大家伙目瞪口呆的看着站在黑板前的小姑娘 。“小姑娘不是来开玩笑的吧?!水果硬糖”

37339次播放
3688人已点赞
265人已收藏
明星主演
周柏豪
王壮
王宝强
最新评论(754+)

瀋太润

发表于7分钟前

回复 😬👸😳👱😆开学啦。😌👦😖👿👦


曾爱玲

发表于6分钟前

回复 👳😟😬😌😟果然第二天,何娟就抱着小女儿去向单位请了十天的假。😁👻😊😞😢


梁咏琪

发表于2分钟前

回复 😐☺😘😙👱现在上学的孙子孙女们中午都是和三房一块儿吃的,口粮自然也是从大房二房和四房拿来的,连柴火也从各房里搬一些过来烧。😃😊😷😳😑


邓紫棋不雅在线
热度
557283
点赞

友情链接:

江户无血开城性本恶人性的弱点三十年细说从头猛鬼街5:猛鬼怪胎亲爱的,不要跨过那条江中国刑警803无热血不青春之校花与古惑仔就不告诉你省港旗兵