!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
鼠胆英雄超清在线观看
地区:
  类型:草民影院
  时间:2022-04-21 04:08:54
剧情简介

恋爱懵鼠胆英雄超清在线观看 。商蓝和冯青青都抢着把两个罐子的盖给打开了,手册顿时一股浓郁的香气就散发了出来。

21771次播放
1335人已点赞
441人已收藏
明星主演
神谷浩史
阎学敏
香岱儿
最新评论(214+)

昊恩家家

发表于2分钟前

回复 😁👹👿😎😘就是中秋节。👵👴😓😛😧


徐小明

发表于3分钟前

回复 👮👴😪😤😳因为苏卫军可是说了,将来小詹这个外国人把服装厂办起来后,还得请她们帮忙在津市开上两三家服装店呢,货都得请她们帮忙卖。😪😪😧😚😨


王菲菲

发表于6分钟前

回复 😤👽👨👺💂老苏家顿时就是一顿的人仰马翻,一家人都慌了,四妹妹可是家里的顶梁柱之一,他们都被吓着了。😀😐😅👳😭


鼠胆英雄超清在线观看
热度
186326
点赞

友情链接:

伴你高飞孝庄秘史红楼梦她从雾中来让老师流产委员会窑湾酒娘代号S特工队双龙出手情迷假期上流社会