!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
秋霞午夜理论理论福利无码
地区:
  类型:传奇影院
  时间:2022-04-21 04:43:46
剧情简介

苍茫的暮色中 ,最后日我独自一人站在屋外秋霞午夜理论理论福利无码 。那时我大约四五岁 ,最后日这个年龄的孩子一个人跑到外面去是不常有的事。在信中,最后日我假想自己是莎莉文小姐 ,最后日向自己描述金黄色的秋叶:呵 ,夏日流逝,用什么来安慰我的寂寞,惟有那绚丽多彩的秋叶 。而这正是康贝尔小姐那篇小说中的句子。

76817次播放
7621人已点赞
161人已收藏
明星主演
空气乐队
魏瑛侠
郑伊健
最新评论(192+)

翟惠民

发表于9分钟前

回复 😖😘👵😥😖你当然记得。他弯腰登记,你看到他头顶,记得吧?👳😍😨😉☺


刘忠源

发表于9分钟前

回复 😳👦😉😰👨泰勒可以带他们回去,他是我的司机。我们在这里有一辆吉普车,这样也可以装下那些设备。😖😀😦😲😚


非同小可

发表于3分钟前

回复 😦👺😧😇😐o,z,u小津名字的法文为ozu译注,他对我说道,但是要把u读成ou。😓👷💂👲😵


秋霞午夜理论理论福利无码
热度
736995
点赞

友情链接:

红河饥饿游戏3:嘲笑鸟[下]旧爱新欢High 5 制霸青春奸细深空失忆新娘大作战不该凋谢的玫瑰忍者校园