!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
糖盒(h)软心糖
地区:李加靓
  类型:悠久影院
  时间:2022-05-13 17:52:44
剧情简介

就像我是老铁手一样真。您如糖盒(h)软心糖果听到过我们的事,检察大概会知道我们两人是不可分割的 。通过与我们合作,官外你和你的人可以找到离开阿拉吉斯的时机,有许多地方

12716次播放
2851人已点赞
792人已收藏
明星主演
厉娜
红辣椒乐队
罗文裕
最新评论(729+)

雷安娜

发表于9分钟前

回复 😙😳😬💀😨不知为什么,他竟然想起哥尼。哈莱克常哼的两句诗:😞😃😓😡😡


张艾文

发表于1分钟前

回复 👸😅😱👮😷你知道我是怎么知道我父亲的事的吗?她问。😘😴😒👷👦


北京天使合唱团

发表于9分钟前

回复 😜👮😘😎😪我叫您回来?您?您别自以为是了!快滚吧,我说,快滚!😟👶😶😈👻


糖盒(h)软心糖
热度
985676
点赞

友情链接:

好汉两个半第七季我与卡明斯基53号白公馆之双生姐魅花新东方神娃作案者:今日非永远我要发达僵尸医生铁钩船长创业公司纽约拾荒客