!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
美国式禁忌11—5
地区:火风
  类型:伊人影院
  时间:2022-04-10 10:54:59
剧情简介

“出事了美国式禁忌11—5,灰太出事了。”从火车站到孟家的路上 ,灰太小姑娘一直背着她的小挎包  ,但是也一直没有声响。

34154次播放
1213人已点赞
264人已收藏
明星主演
任洁玲
周柏豪
宠物店男孩
最新评论(278+)

崔健

发表于7分钟前

回复 😲😣👶👧😗“叔婶,三弟妹,你们的意思是说,你们想请大家伙吃饭?!”😎😄😔👧😃


吴炜

发表于8分钟前

回复 😑😱😗😌😵“大牛啊,婶也不是为难你,可这姑娘到了我们这里,我们就得负责吧?别的不说,远离祸害也是人之常情。你说的暂时,那是暂多少时呀?!”😝👷👧😨😧


东来东往

发表于8分钟前

回复 😲😇😱👮😎笑眯眯的甜甜的对里头的叔叔说了一句,小苏云就看向了白狼。😂😧😛👹😖


美国式禁忌11—5
热度
413644
点赞

友情链接:

遗弃中国故事萌宠特工队之致命病毒四大美人之貂蝉大战丧尸巧设陷阱小偷世家第一季末路人警察游戏读心侠森山中教习所