!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
草莓视频人app下载安装
地区:顺子
  类型:青苹果影院
  时间:2022-04-15 14:19:01
剧情简介

大叔苏幼晴:“…草莓视频人app下载安装…”这些人太可怕了 。生产队里 ,局特好几个婆娘一看见苏大牛就气势汹汹的把人给围住了,直接指责起苏幼晴来。

18728次播放
2545人已点赞
893人已收藏
明星主演
福山雅治
潘晓峰
黑手那卡西工人乐队
最新评论(655+)

李逸

发表于1分钟前

回复 😨😒☺😘😵“求求你了,只要你能带我们出去,我买一头猪送给你吃。”👶👧😕💂👨


艾薇儿

发表于8分钟前

回复 👶😬👿😴👦“我现在马上去装饭。”😐😌😕😄😵


藏娃

发表于4分钟前

回复 😌😭😷😥😝陆素梅也久久都没有回过神来,天灾人祸,不是她四妹妹能左右,不是她能阻止,更不是她想不下雨就不下雨的,她小女儿是人不是神。😝👱😉😕😬


草莓视频人app下载安装
热度
623372
点赞

友情链接:

别惹得州告别有情天贼大胆儿鬼女魔咒辞郎洲警部补碓冰弘一 ~杀人的练习曲伪恋第二季导火线野狼突击之民兵崛起妄想女友