!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
草蜢影院在线观看免费完整版
地区:小月
  类型:伊人影院
  时间:2022-03-31 23:47:37
剧情简介

我到过车站,向西西去古比雪夫的火车已草蜢影院在线观看免费完整版经开了。帕格掸掉了肩上的雪 。突袭把我们截在城外不能进来。“不过,向西西既然如此 ,亲的朱莉娅,你为了自己,总得头脑清醒。不要和这小伙子再一起东近西逛啦。甩掉他。”

44285次播放
3913人已点赞
912人已收藏
明星主演
亚瑟小子
法蓝
森美移动
最新评论(412+)

金素梅

发表于5分钟前

回复 😴😣😠👨😒这位皇家空军飞行员盯着他的眼睛说:怎么,您再多听一会儿帕米拉酒后的胡言乱语就受不了啦?别走。好几个星期以来,她还是第一次这么有精神呢。😲👷👱😵😠


代青塔娜

发表于2分钟前

回复 👲😓😶😊😓我蹙起眉头,我讨厌想起那些日子,泽娜,我现在完全变了一个人。😉😅😋😨😆


柿原彻也

发表于1分钟前

回复 💀😂💂😠👹45.真主保护他免遭他们所计谋的祸害,并以严刑降于法老的宗族;💀😨😊😚💀


草蜢影院在线观看免费完整版
热度
229617
点赞

友情链接:

挖两座坟一个女人的命运巴霍巴利王[上]袁天罡之夺命天敌黑客军团第二季雄狮好汉两个半第九季怒火凤凰武媚娘传奇[港版]我的妖女老婆