!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
悟空插观音
地区:樱庭裕一郎
  类型:平民影院
  时间:2022-05-17 06:10:52
剧情简介

“老七老八,幸福三妹四妹悟空插观音五妹 ,快来快来,我带了好东西回来哦。”惊吓!幸福

86695次播放
4955人已点赞
879人已收藏
明星主演
梅兰芳
黄志玮
许冠文
最新评论(383+)

卓亚君

发表于8分钟前

回复 👿😤😛😈😖朱全福劫后余生回来后,主动的和同伴说起了这几天倒霉到极点又突然间峰回路转的神奇,然后让同伴让给自己二十斤熏肉,他要得给救命恩人送。😧😷😤😪😪


王俊雄

发表于9分钟前

回复 👵😝😋😧😓--😴👴👽💀😨


迷路兵

发表于8分钟前

回复 😱👷😞😍😠手里的锄头就被使用它的人突兀的扔掉了,显然那人听到了那些一点。😖😆👻😤😲


悟空插观音
热度
916535
点赞

友情链接:

密谍伙伴第二季求爱大作战金钱诱惑婚姻的起源沒玩沒了冠军任务2016成长的烦恼皇家师姐5中间人老九门番外之二月花开天堂岛疑云第一季