!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
调教初唐
地区:陈绍楠
  类型:真不卡影院
  时间:2022-03-30 03:47:13
剧情简介

三人异口同声 ,尼基毫不犹豫地回答 。薮点调教初唐点头,换了一盘磁带 。那是打来搜查本部的其他预告和犯罪声明的录音 。你已经命令将阿瑟释放了,塔女是吗。爹 ?她问。

67871次播放
5183人已点赞
156人已收藏
明星主演
王菀之
李蕙敏
洪卓立
最新评论(369+)

黄大城

发表于1分钟前

回复 😀😥😚😳👴和雄离开木津的住处之后无处可去,就联系了以前对自己很热情的原。看来他是个非常一精一明的人,就好像那种把中年男人玩一弄于股掌之中的女人一样。原曾经追求过和雄,但以失败告终,见对方主动联系自己,当然是喜上眉梢,所以就带他去旅游了吧。😈😨😯😧😦


郑在娟

发表于3分钟前

回复 👸😴😕👸😣他俩走到门前时,兰登冲西恩娜飞快地眨了一下眼。&怜悯心是世界通用的语言。&😎💀😢😦😡


郭晋安

发表于6分钟前

回复 👨👮😢😀😐噢,那当然,那当然。&贝克先生松了一口气说。😰💀😵👵😔


调教初唐
热度
885672
点赞

友情链接:

家族的国度真实的谎言邪恶小分队玩命警探7纽约警探五大汉悬战禁忌关系倒数追击宜昌保卫战
"" ""