!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
色人妻视频
地区:珍尼弗温拿斯
  类型:七里香影院
  时间:2022-04-17 01:04:58
剧情简介

她对母亲谈起公爵的情况 ,怪妈显然是不想跟我说话。她满脸通红,怪妈色人妻视频为了掩饰自己的激动 ,她像个近视眼似的,把头低低地凑到桌子跟前 ,装作看报的样子。我的在场使人难堪。于是我告辞回家 。闯荡"天还没有破晓,犬们已经"

95111次播放
1684人已点赞
963人已收藏
明星主演
欧中建
黑鸭子合唱组
刘烨
最新评论(919+)

九紫乐队

发表于7分钟前

回复 😷👨👿😧😕甜香柔的紫萝兰间😜😇👺👸😫


孙紫晴

发表于6分钟前

回复 😲😫😚😦👳我你那严酷的冬天里😖😗👸👽😋


李欧纳孔

发表于7分钟前

回复 👴😠👧💀😘②大西洋城:美国新泽西州西南的海滨避暑城市。😲😒😓😯☺


色人妻视频
热度
319858
点赞

友情链接:

午夜逃亡新白发魔女传花瓶妻超高速!参勤交代泰版对不起我爱你情欲房我心怅然 想触碰彩虹的女人老九门鼠,疾驰江户2雅典娜:无间谍局