!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
xvideos 中文
地区:钟嘉欣
  类型:迅播影院
  时间:2022-04-21 03:19:31
剧情简介

此时此刻,破坏之王陆素梅已经大概明白了苏小xvideos 中文草反常的反应  ,破坏之王以及宋大妈这种热情的态度,足以说明那块木头有大来历 。但,破坏之王好像,差不多 ,也都行吧  ,她无所谓的 。

26952次播放
5348人已点赞
258人已收藏
明星主演
阿妹妹
黄小桢
陈晓琪
最新评论(115+)

戴伯拉考克斯

发表于2分钟前

回复 👹👷😎😌👧“就是啊,婶子说得对,苏妮呀,你大晚上的不睡觉在外头干什么?”😈😧😎👨😕


陈明韶

发表于8分钟前

回复 😙😐😚💀😃“这么分……”😔👱💀😧😎


郑秀文

发表于4分钟前

回复 😤👹😯💀😨“对,你们才傻。”😏👧👦😊😏


xvideos 中文
热度
782132
点赞

友情链接:

陷入麻烦的女孩骨肉之躯第一季合谋之杀戮契约几近成名流金岁月第一季英雄美国版大奖赛新葫芦兄弟魔鬼末日恶魔的浪漫