!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
我被强奸小说
地区:白冰
  类型:骚虎影院
  时间:2022-03-24 00:14:55
剧情简介

“那些病床,土耳”院长又我被强奸小说说 ,“彼此靠得太近了,一张挤着一张的 。”观众惊惶气塞。车轮又陷下去了一些 ,其婚马德兰已经没有多大机会从车底出来了。

65278次播放
2335人已点赞
254人已收藏
明星主演
潘云峰
小虫
阿龙正罡
最新评论(945+)

周笔畅

发表于4分钟前

回复 😨😰😮😦😝“您现在既已来到此地,您打算怎样来说你进来的事呢?”👹😚😍😏😟


坂詰美纱子

发表于2分钟前

回复 😊😡😁😤😦总之,把一切都归纳为虚无的哲学思想是没有出路的。😋😢😟😝💂


思小妞

发表于2分钟前

回复 😷💂😲😔😦“唯一使我担心的事,便是不知道到了公墓怎么办。”👻😥😢😄😴


我被强奸小说
热度
156463
点赞

友情链接:

光影缘浅情深风口青春十宗罪断肠草鬼怪千门八将镜花水月第一季第1次 3:最后决战大闹囧途
"" ""