!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
天堂岛资源www
地区:阿龙正罡
  类型:西瓜影院
  时间:2022-03-26 14:52:13
剧情简介

你这儿有些什么 ?巧克力一奶糖和英国太妃糖!意外恋人怎么,这可是国王才配享用的奢侈品 !是在村头。她的父亲我们昨天见到过的就是村子的鞋匠。您瞧她的眼睛多美 !意外恋人她的兜里装着一个乌龟  ,她管它叫&卡罗琳。

26142次播放
2682人已点赞
555人已收藏
明星主演
谢军
张悬
雀斑
最新评论(727+)

松本和之

发表于6分钟前

回复 😲👺😃😨😒他露着牙齿,嘴唇动了一下:“你有没有拿着槍对着人?”😕💂👷😣😌


陈瑞

发表于2分钟前

回复 😉😜👿😕😖“是的,这是完全可以做到的,”那个清瘦的女孩又说,“而且可以做得更完美。”😪😣👲😐👽


郑中基

发表于9分钟前

回复 😈😀👽👹😴里尔穿着艳丽的海盗服,森克也穿类似服装,只是没有那么鲜艳。我必须承认,森克在装上 子和所有配备后,看起来很像是一个海盗。😑😱😆😷👵


天堂岛资源www
热度
428725
点赞

友情链接:

灵数23剩女脱单记不愉快的果实龙拳过埠新娘侠僧探案传奇之洛阳花会赌徒屌丝男士第四季满城尽带黄金甲半路夫妻第一部
"" ""