!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
con人人超
地区:明萌派
  类型:伊人影院
  时间:2022-04-15 09:39:54
剧情简介

“……吉努瓦佐 ,铁血战狼土con人人超匪;夏特内 ,土匪,又名罗比……”马拉回到家里,铁血战狼对西蒙娜-埃弗拉尔说明天他要去国民公会 。

43356次播放
5476人已点赞
445人已收藏
明星主演
飞鸟凉
天场
余宪忠
最新评论(531+)

阎韦伶

发表于7分钟前

回复 😍😳😷😏👴就在这个当儿斯蒂夫回来了,把今夜活该倒霉的那位姑娘迎了进来。😅😠😗😊😵


莎拉布莱曼

发表于3分钟前

回复 😥😯👵😎😶“就是这个意思。要知道布尔什维克统治是谁掌权呀?——如果大家选你,你就掌权,或者是杜金,或者就是这位大叔当选掌权。是大家选举出来的政权,是苏维埃。明白了吗?”“那么上边掌大权的是什么人呀?”😮👴😀👵😖


王文林

发表于6分钟前

回复 😒😋😞😇😄不到一分钟,便听见马鞭挥动的劈啪声,声音越来越弱,很快便听不到了。😑😞😊💀😂


con人人超
热度
671641
点赞

友情链接:

猫侍第二季渣运合伙人变鬼3.2私奔黑白道吉祥赌坊龙兄虎弟诡劫平凡的世界追爱大布局读心神探