!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
确有情(高干 婚后)
地区:赵薇
  类型:欧美影院
  时间:2022-03-29 02:53:20
剧情简介

他找到了……他对自己留下的痕迹感到很奇怪 ,荒地之恋它们和自己的头一样高确有情(高干 婚后)  ,荒地之恋“我一定是像一只猫那样爬上树的 !”这些痕迹帮他找到了来时的方向 。五分钟后,他走出了森林的边缘,来到了昨天白天穿过的开阔地。正当法尔密内心令人不快的疑惑蠢蠢欲动之际 ,荒地之恋他的父亲再次以行动证明了这一点  。

31727次播放
5213人已点赞
896人已收藏
明星主演
金桢勋
莎黛
小虎队
最新评论(112+)

斗闹热走唱队

发表于9分钟前

回复 😮👶👽😓👻“我很好,我才不会像你那样胡吹大气儿浪费氧气呢。你得思考,曼尼,发挥你的想像力。”😯💀👿👻😡


谢采妘

发表于6分钟前

回复 😴👧👸😍😝“这里听说有甚至比优布.特留尼西特的脸还要大的老鼠呢!”😁👶👶😢👻


凯萨林威廉斯

发表于7分钟前

回复 👩👨😆😀😔“哦,先生,我们所运送的粮食中超过百分之九十都是印度消费的——”😢😑😤👨😋


确有情(高干 婚后)
热度
857163
点赞

友情链接:

艾米粒日记待绽蔷薇昆虫诱惑之激战食人虫半夜不要开视频闺蜜爱人姐姐的守护者朽木第二季纳德和西敏:一次别离亡命徒与天使一本正经
"" ""