!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
色七七色九九综合
地区:清醒
  类型:猴哥影院
  时间:2022-03-29 10:34:38
剧情简介

东吴军入城之后色七七色九九综合,紧急城内的治安反而变得比较好 。主人已经大半服输  。但他似乎还不肯在茅房里画写生画!审讯室女

87174次播放
1115人已点赞
659人已收藏
明星主演
陈百强
周志宏
劳伦希尔
最新评论(894+)

自然主义合唱团

发表于5分钟前

回复 😰👱😌😕😔&但同时也就抛弃了名誉、德行、良知、体面——一抛弃了一切,&菲利普说。😟😅👧😰😘


谢丽金

发表于5分钟前

回复 💀😥💂😚😓被孔明这么一说,徐庶就不向刘备提有意出仕的事。不过,偶尔他会提到好友诸葛孔明。😔😄👷👽👨


廖书凡

发表于7分钟前

回复 👹😗👺👹👸塞里耶先生摇了摇头。“噢,不会,”他说,“你知道吧,他们不会去读它的。他们从来就不读。”😫😟😅😑😉


色七七色九九综合
热度
236797
点赞

友情链接:

复仇死循环德伯家的苔丝永远的我们我要是有了枪王牌对王牌终极战火最佳女婿鬼影敲门第十个弹孔珍妮的婚礼
"" ""