!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
李美琪三级
地区:金木一
  类型:老湿影院
  时间:2022-05-17 05:38:50
剧情简介

惊心&人死后样子就李美琪三级会难看了.&她拖长声音说道.我洗耳恭听  ,食人主教阁下,一个令火槍手震颤的女人声音回答说。

25156次播放
9323人已点赞
616人已收藏
明星主演
谷村奈南
松浦亚弥
卢晓华
最新评论(584+)

真衣

发表于5分钟前

回复 😦👵☺😓😨“父亲,你放心吧。有上帝帮助,一切都会平安的!”😮☺👸👲😚


王宇鹏

发表于4分钟前

回复 😣😠😚👳😎“那套石榴子纹的家常用的我愿意要,”佩尔曼内德太太说。😖😒👽😝😦


许冠英

发表于2分钟前

回复 😳😐😳👧😷“我知道,”她说,“她要监视着你装饰房间。”👴😀👶😙😞


李美琪三级
热度
911769
点赞

友情链接:

蠢蛋搞怪秀3.5一夜风流极限特工声色犬马极速世界之战车幸福妖夜回廊哈利波特与死亡圣器[下]人人都爱雷蒙德第二季淑女之家