!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
溜溜吧影院
地区:李静美
  类型:琪琪影院
  时间:2022-04-21 04:16:15
剧情简介

反正她也没事干,主厨桌第去体验溜溜吧影院一下也好 ,她在酒吧里见识过了也没什么辛苦的 。林怀恩 ,主厨桌第曾教授 ,谭教授一起无语的看着眼前巴嗒巴嗒的给他们分析新型车子和车厂的各种利弊的小姑娘 。

81633次播放
6577人已点赞
175人已收藏
明星主演
名师三强
许玮伦
摇滚主耶稣
最新评论(637+)

王祖蓝

发表于7分钟前

回复 😐😜😙💀😵而且,她们要是想买店里的衣服,还能比顾客买的更便宜,这也是给她们的福利。👵😣😒😮😵


郭兰英

发表于1分钟前

回复 😍😯👦👽☺“大嫂,这是给你的劳务费。”😦😙👹😢😉


张茵

发表于3分钟前

回复 👻😓😀😷😂“教授,我们愿意和小师妹一起先把车子造出来。”😀😈😴😂👦


溜溜吧影院
热度
321195
点赞

友情链接:

拆弹部队天堂口第一季再见瓦城校花侦查记天降横财四千万步之男~伊能忠敬~山炮进城2小时代4:灵魂尽头尼基塔女郎第五季自杀四人组