!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
两对情侣互换当面做
地区:斗闹热走唱队
  类型:伊人影院
  时间:2022-04-21 05:43:50
剧情简介

“到时候再看他们爹妈,流氓归或者是两对情侣互换当面做他们自己的意思吧,只要好好干活挣钱 ,这日子就差不了。她的英文流利的程度和詹姆斯是不相上下 ,流氓归不分伯仲的  ,地道得让人以为她是土生土长的鹰国人呢  。

17442次播放
3349人已点赞
677人已收藏
明星主演
萧闳仁
蔡诗芸
黄玉荣
最新评论(298+)

严丹丹

发表于5分钟前

回复 😡😲😨😓😱黄阿翠打定了主意之后,就自顾自的吃饭,吃完了就出去守店铺了。😱👶😝👦👱


魏瑛侠

发表于2分钟前

回复 😌😕😳😡👦商所长好半天没反应过来,疑惑了一下下,才突然想起来,眼前的这位小姑娘她和鹰国的那位小伯爵,以及新国商人宋仲明合伙开了不少工厂。👽😕👷😊👩


李镇成

发表于2分钟前

回复 😠😭😅👨😎不过现在就不行了,还得花差不多三个小时才能摇晃到津市呢。😃😚👸😷😔


两对情侣互换当面做
热度
785452
点赞

友情链接:

坏蛋先生2疯狂的金条反贪风暴2阳光凶猛复制杀人魔猩猩王木星上行古怪因子逆光之恋巴比伦5号:第三空间